REGULAMIN LA TAPA ONLINE

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.latapa.pl jest Hiszpania Tutaj Martín Bilbao z siedzibą w Sopocie ul. Kraszewskiego 29/17, 81-815 Sopot, Tel. 505968811, email hiszpaniatutaj@gmail.com. Przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 5833154652; REGON 222025956. Hiszpania Tutaj Martín Bilbao prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kraszewskiego 29/17, 81-815 Sopot.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży produktów, jak również zawiera treść zobowiązań.
 • 2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

 1. Produktach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.latapa.pl;
 2. Sklepie, Operatorze – rozumie się przez to operatora witryny www.latapa.pl , właściciela sklepu internetowego Hiszpania Tutaj Martín Bilbao.
 3. Kliencie, Użytkowniku – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
 4. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
 5. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Konto Klienta – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Celem działania sklepu internetowego www.latapa.pl jest sprzedaż produkty z Hiszpanii i ich język.
 2. Internetowy sklep  www.latapa.pl prowadzi sprzedaż hiszpańskie produkty przez Internet.
 3. Strona sklepu internetowego www.latapa.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH. Składając zamówienia należy zaakceptować niniejszy regulamin potwierdzając tym samym ukończenie 18 r. życia.
 • 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 3. Włączoną obsługę Java Script,
 4. Włączoną obsługę plików Cookies,
 5. Aktywny adres e-mail.
 6. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego www.latapa.pl i dokonywanie zakupów jest możliwe tylko przez osoby pełnoletnie.
 • 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Aby dokonać zakupów można, ale nie trzeba się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
 2. Zarejestrowanie się w serwisie www.latapa.pl wymaga akceptacji regulaminu sklepu.
 3. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
 6. Aktywny adres e-mail,
 7. Hasło do Konta Klienta,
 8. Imię i nazwisko,
 9. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 10. Numer telefonu.
 11. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
 12. Aktywny adres e-mail,
 13. Hasło do Konta Klienta,
 14. Nazwa firmy,
 15. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 16. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 17. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 18. Numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 1. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie moich danych osobowych przez Sklep w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem, g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 5. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 6. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 7. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 8. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 9. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia/usunięcia Konta Klienta,
 10. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 11. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 12. podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może zawiesić Konto Klienta na czas określony do jednego roku. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16.Rozwiązanie umowy następuje z chwilą złożenia oświadczenia.

 • 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Zlecenia przyjmowane poprzez serwis www.latapa.pl są realizowane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Zlecenia obejmują aktualną listę produktów dostępną na stronie https://www.latapa.pl/
 3. Dane zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.latapa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie elementy listy produktów, takie jak cena, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Koszty przesyłki ponosi klient, zgodnie z informacją podaną na stronach Sklepu.
 6. Dostawca jest upoważniony i zobowiązany do wylegitymowania odbiorcy i odmowy wydania przesyłki w razie stwierdzenia, że odbiorca jest osobą niepełnoletnią.
 7. Zastrzegamy sobie prawo wycofania produktów ze sprzedaży. Wycofanie danego produktu ze sprzedaży nie ma jednak żadnego wpływu na już zawarte umowy sprzedaży. 8. Za miejsce wykonania umowy uznaje się magazyn Operatora Sklepu. Wydanie towaru następuje w rozumieniu art. 544 kodeksu cywilnego, z chwilą przekazania go przewoźnikowi. Z tą chwilą Operator Sklepu zwolniony jest z odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenie lub utratę towaru. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem, odbiorca zachowuje uprawnienie zbadania rzeczy przed dokonaniem zapłaty. W przypadku wyboru sposobu zapłaty w formie przedpłaty, odbiorca ma prawo dokonania reklamacji.
 8. Wysyłka towaru następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem), a w przypadku przedpłaty – od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Operatora Sklepu.
 • 7. WARUNKI KURSY
  • 7.1. Pakiet Alicante
   • Kurs rozpoczyna się wraz z dniem, który Klient wskaże na pierwsze spotkanie, przy czym datę pierwszego spotkania Klient zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy.
   • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 i kończą o godzinie 11:00.
   • Lekcja rozpoczyna się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny spotkania, np.: lekcja o godzinie 9:00 zaczyna się między 9:00 a 9:05.
   • W miarę możliwości La Tapa wyznaczy nowy termin na prośbę Klienta o zmianę godziny jednej lub więcej lekcji, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować La Tapę co najmniej 1 dzień wcześniej.
   • W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu, lekcja nie mogła się odbyć, odrobiona zostanie w przeciągu następujących dni – przedłużając kolejne lekcje w sumie o 10 minut.
   • Obie strony mają możliwość przełożenia lekcji – w takim wypadku przekładany jest cały tydzień zajęć (5 dni) licząc od wybranego dnia tygodnia; przy czym strona zobowiązana jest poinformować drugą co najmniej 1 tydzień wcześniej; 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia dwutygodniowej przerwy (10 dni kursu) i analogicznie w przypadku dłuższego okresu. 
   • W przypadku przerwy dłuższej niż 1 tydzień lub nieokreślonej czasowo, bez względu na jej przyczynę, nie rezerwuje się wybranej wcześniej godziny lekcji.
 • 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY | WARUNKI SWROTÓW I REKLAMACJE
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie jednak z treścią art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w ust. 1 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Operatora sklepu. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. CZAS NA ZWROT: 14 dni – ADRES ZWROTU: Hiszpania Tutaj Martín Bilbao, Kawle Dolne 4e 83-304 Przodkowo. KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA: kupujący.
 7. CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI: 2 lata (i zawsze w dacie wygaśnięcia przedmiotowych produktów) – ADRES DO REKLAMACJI: Hiszpania Tutaj Martín Bilbao, Kawle Dolne 4e 83-304 Przodkowo. – KOSZT PRZESYŁKI POKRYWA: kupujący. Czas na odpowiedź: maksymalnie 2 tygodnie.
 • 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
 6. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 7. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów, z których usług korzystają Klienci, serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.
 4. Klient potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Operator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Operator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Operator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Operator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Każdy Klient może w dowolnej chwili wnioskować o usunięcie wszelkich informacji i danych z wszelkich miejsc w systemie, jak i z serwerów, na których przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Operator Sklepu może zachować dane Klienta w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Klientem a Operatorem Sklepu w związku ze złożonymi zamówieniami. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Operator usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych świadczeń do czasu ich rozliczenia.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy Produktów dostępnych do sprzedaży przez sklep internetowy www.latapa.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.latapa.pl posiadają ochronę prawno – autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie – art.17. ustawy OPAiPP.
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 01 stycznia 2013r.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 6. Ewentualne spory sądowe rozpoznawane będą przez sądy powszechne według właściwości przemiennej na podstawie art. 34 kodeksu postępowania cywilnego w zw. § 6 ust. 8 regulaminu.
Otwórz czat
Żebyś wiedział@, że tu jestem! 👋
Hola, jestem Martín! 👋🏻
Żebyś wiedział@, że tu jestem, naprawdę jestem, a nie żaden robot! 🧔🏻
Po prostu daj mi znać, czy mogę ci w czymś pomóc.